جنس لایه نازک سلول خورشیدی

استفاده از رويکرد تصميم گيري چند صفته براي انتخاب جنس لايه نازک سلول خورشيدي اين مقاله در نظر دارد شيوه اي را براي انتخاب جنس مواد لايه جاذب در سلول هاي خورشيدي لايه نازک (TFSC’s)، با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند صفته تصميم گيري (MADM) ارائه دهد. در اين مقاله، مواد ممکن مختلف براي لايه ي جاذب و ويژگي¬هاي آنها مثل گاف نواري، ضريب جذب، طول انتشار، سازگاري ترموديناميکي و سرعت جفتگيري مورد لحاظ قرار گرفته اند و رويکرد MADM براي انتخاب بهترين ماده براي سلول هاي خورشيدي لايه نازک فراهم شده است. اينطور مشخص شده است که Copper Indium Gallium Didelinide (CIGS)، بهترين ماده در لايه جاذب در سلول هاي خورشيدي لايه نازک در ميان تمام موارد ممکن مي باشد. مقدمه جهان امروزي با بحران شدي انرژي در منابع ملي که با نرخ بسيار سريعي رو به تقليل هستند مواجه است که اين امر توجه ما را به منابع انرژي جايگزين جلب مي کند. انرژي خورشيدي يکي از گزينه هاي اميد بخش در تامين تقاضاي انرژي رو به رشد در آينده مي باشد. مخصوصا سلول هاي خورشيدي لايه نازک (TFSC’s) شيوه ي اميد بخشي در سلول هاي خورشيدي زميني و هوايي مي باشد. بيشتر از 50 سال است که ابزارهاي فتوولتاييک اختراع شده اند. پس از اکتشاف ابزارهاي فتوولتاييک Si با اتصال p-n، علم و تکنولوژي ابزارهاي PV (سلول هاي خورشيدي) و سيستم هاي مربوطه بطور مداوم مورد توسعه و بهبود قرار گرفته اند. امروزه بهترين نوع سلول هاي خورشيدي Si کريستالي داراي راندمان 25% هستند [1] که از نظر حداکثر اين مقدار به 30% مي رسد. به منظور بهبود عملکرد آتي TFSCs از نظر عملکرد لازم است موادي را انتخاب نمود که از نظر عملکرد بهترين هستند. در طراحي مهندسي جهت انتخاب مواد نياز به شناخت روشني از وظايف لازم تمام اجزاء و لحاظ قرار دادن معيارها/فاکتورهاي مختلف مهم در اين زمينه مي باشد. انتخاب کردن مواد لازم به طور کلي در ساخت سلول هاي خورشيدي لايه نازک و به طور خاص در طراحي لايه جاذب از ميان تعدادي مواد مورد نظر صورت مي پذيرد، هر چند هر کدام از اين مواد داري مزايا و محدوديت¬هاي خاص خود مي باشند [2،3]. موارد کليدي که عملکرد لايه جاذب TFSC را نشان مي دهند شامل گاف نواري، ضريب جذب، طول انتشار، سازگاري ترموديناميکي و سرعت جفتگيري مي¬باشد. اين مقاله راهبرد¬هاي لازم براي انتخاب مواد مناسب لايه جاذب با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند صفته (MADM) را جهت بهبود کارايي ابزار¬ها مورد کنکاش قرار مي دهد. اين مقاله در ادامه اين گونه است: بخش 2 به توصيف طراحي سلول خورشيدي لايه نازک مي پردازد. پنل خورشيدي