ذخیره انرژی برق سلولهای خورشیدی

در مورد برق توليد شده از پنل خورشيدي  بايد به نکات زير توجه داشت:
1- به دليل گران قيمت بودن تجهيزات اين سيستمها، معمولا طراحي بر پايه ميزان مصرف انجام مي شود و حداقل مازاد توليد متصور است.
2- براي ذخيره برق مورد نياز در زمانهاي عدم تابش خورشيد دو روش وجود دارد که عبارتند از استفاده از باتري و استفاده از شبکه برق سراسري. در ادامه به توضيح اين دو روش مي پردازيم.
- در سيستمهاي جدا از شبکه يا Off-Grid براي ذخيره برق از باتري استفاده مي شود واز محاسن اين سيستمها استقلال آن و عدم نياز يا وابستگي به هر نوع منبع انرژي ديگر است.
- در سيستمهاي متصل به شبکه يا On-Grid يا Grid-Connected بجاي بانک باتري از شبکه برق سراسري براي ذخيره انرژي استفاده مي شود. براي اين منظور نياز به نصب کنتور دو طرفه در محل سيستم وجود دارد و سيستم طوري طراحي مي شود که در طول روز يا در دوره تابش خورشيد، مقدار مجموع انرژي لازم براي طول شبانه روز را توليد کند.
مقدار انرژي مورد نياز در طول روز مستقيما مصرف مي شود و مازاد توليد که معادل مصرف شبانه است توسط اينورترهاي متصل به شبکه به شبکه برق سراسري منتقل مي شود. در اين حالت کنتور دوطرفه با چرخش معکوس مقدار انرژي توليد و تحويل شده به اداره برق را اندازه گيري و به همان ميزان حساب مشترک را طلبکار مي نمايد. سپس در دوره عدم تابش و مصرف همان ميزان انرژي در طول شب، کارکرد و مصرف انرژي بصورت عادي ثبت مي شود.
به عبارت ساده تر مازاد انرژي توليد شده به شبکه برق سراسري قرض داده مي شود تا در مواقع عدم تابش بازپس گرفته شود.
مشکل اين سيستم عليرغم صرفه اقتصادي به دليل حذف هزينه باتري ها، وابستگي آن به شبکه برق است و فقط در جاهايي قابل استفاده است که شبکه برق وجود دارد.