ذخیره انرژی برق سلولهای خورشیدی

در مورد برق تولید شده از پنل خورشیدی  باید به نکات زیر توجه داشت:
1- به دلیل گران قیمت بودن تجهیزات این سیستمها، معمولا طراحی بر پایه میزان مصرف انجام می شود و حداقل مازاد تولید متصور است.
2- برای ذخیره برق مورد نیاز در زمانهای عدم تابش خورشید دو روش وجود دارد که عبارتند از استفاده از باتری و استفاده از شبکه برق سراسری. در ادامه به توضیح این دو روش می پردازیم.
- در سیستمهای جدا از شبکه یا Off-Grid برای ذخیره برق از باتری استفاده می شود واز محاسن این سیستمها استقلال آن و عدم نیاز یا وابستگی به هر نوع منبع انرژی دیگر است.
- در سیستمهای متصل به شبکه یا On-Grid یا Grid-Connected بجای بانک باتری از شبکه برق سراسری برای ذخیره انرژی استفاده می شود. برای این منظور نیاز به نصب کنتور دو طرفه در محل سیستم وجود دارد و سیستم طوری طراحی می شود که در طول روز یا در دوره تابش خورشید، مقدار مجموع انرژی لازم برای طول شبانه روز را تولید کند.
مقدار انرژی مورد نیاز در طول روز مستقیما مصرف می شود و مازاد تولید که معادل مصرف شبانه است توسط اینورترهای متصل به شبکه به شبکه برق سراسری منتقل می شود. در این حالت کنتور دوطرفه با چرخش معکوس مقدار انرژی تولید و تحویل شده به اداره برق را اندازه گیری و به همان میزان حساب مشترک را طلبکار می نماید. سپس در دوره عدم تابش و مصرف همان میزان انرژی در طول شب، کارکرد و مصرف انرژی بصورت عادی ثبت می شود.
به عبارت ساده تر مازاد انرژی تولید شده به شبکه برق سراسری قرض داده می شود تا در مواقع عدم تابش بازپس گرفته شود.
مشکل این سیستم علیرغم صرفه اقتصادی به دلیل حذف هزینه باتری ها، وابستگی آن به شبکه برق است و فقط در جاهایی قابل استفاده است که شبکه برق وجود دارد.