جنس لایه نازک سلول خورشیدی

استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند صفته برای انتخاب جنس لایه نازک سلول خورشیدی این مقاله در نظر دارد شیوه ای را برای انتخاب جنس مواد لایه جاذب در سلول های خورشیدی لایه نازک (TFSC’s)، با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند صفته تصمیم گیری (MADM) ارائه دهد. در این مقاله، مواد ممکن مختلف برای لایه ی جاذب و ویژگی¬های آنها مثل گاف نواری، ضریب جذب، طول انتشار، سازگاری ترمودینامیکی و سرعت جفتگیری مورد لحاظ قرار گرفته اند و رویکرد MADM برای انتخاب بهترین ماده برای سلول های خورشیدی لایه نازک فراهم شده است. اینطور مشخص شده است که Copper Indium Gallium Didelinide (CIGS)، بهترین ماده در لایه جاذب در سلول های خورشیدی لایه نازک در میان تمام موارد ممکن می باشد. مقدمه جهان امروزی با بحران شدی انرژی در منابع ملی که با نرخ بسیار سریعی رو به تقلیل هستند مواجه است که این امر توجه ما را به منابع انرژی جایگزین جلب می کند. انرژی خورشیدی یکی از گزینه های امید بخش در تامین تقاضای انرژی رو به رشد در آینده می باشد. مخصوصا سلول های خورشیدی لایه نازک (TFSC’s) شیوه ی امید بخشی در سلول های خورشیدی زمینی و هوایی می باشد. بیشتر از 50 سال است که ابزارهای فتوولتاییک اختراع شده اند. پس از اکتشاف ابزارهای فتوولتاییک Si با اتصال p-n، علم و تکنولوژی ابزارهای PV (سلول های خورشیدی) و سیستم های مربوطه بطور مداوم مورد توسعه و بهبود قرار گرفته اند. امروزه بهترین نوع سلول های خورشیدی Si کریستالی دارای راندمان 25% هستند [1] که از نظر حداکثر این مقدار به 30% می رسد. به منظور بهبود عملکرد آتی TFSCs از نظر عملکرد لازم است موادی را انتخاب نمود که از نظر عملکرد بهترین هستند. در طراحی مهندسی جهت انتخاب مواد نیاز به شناخت روشنی از وظایف لازم تمام اجزاء و لحاظ قرار دادن معیارها/فاکتورهای مختلف مهم در این زمینه می باشد. انتخاب کردن مواد لازم به طور کلی در ساخت سلول های خورشیدی لایه نازک و به طور خاص در طراحی لایه جاذب از میان تعدادی مواد مورد نظر صورت می پذیرد، هر چند هر کدام از این مواد داری مزایا و محدودیت¬های خاص خود می باشند [2،3]. موارد کلیدی که عملکرد لایه جاذب TFSC را نشان می دهند شامل گاف نواری، ضریب جذب، طول انتشار، سازگاری ترمودینامیکی و سرعت جفتگیری می¬باشد. این مقاله راهبرد¬های لازم برای انتخاب مواد مناسب لایه جاذب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند صفته (MADM) را جهت بهبود کارایی ابزار¬ها مورد کنکاش قرار می دهد. این مقاله در ادامه این گونه است: بخش 2 به توصیف طراحی سلول خورشیدی لایه نازک می پردازد. پنل خورشیدی