انواع کاربرد صفحات خورشیدی

سیستم‌های هیبرید.
سیستم‌های مستقل، متصل و هیبرید
سیستم‌های مستقل: به سیستم‌هایی گفته می‌شود که انرژی مورد نیاز به طور کامل از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین می‌گردد و نیازی به شبکه سراسری برق و یا منبع تغذیه دیگری نمی‌باشد.
سیستم‌های متصل به شبکه سراسری: به سیستم‌هایی گفته می‌شود که انرژی الکتریکی حاصل از پنل‌های خورشیدی مستقیماً به شبکه سراسری برق تزریق می‌گردد. در واقع در این نوع سیستم ضمن تزریق انرژی الکتریکی به شبکه سراسری برق از مزایای شبکه برق نیز استفاده می‌گردد.
سیستم‌های هیبرید: به سیستم‌هایی گفته می‌شود که از چند منبع تغذیه برای تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز استفاده می‌گردد و سیستم فتوولتائیک یکی از منابع تغذیه اصلی می‌باشد. از جمله منابع تأمین کننده انرژی دیگری که در این مجموعه استفاده می‌گردند شبکه سراسری برق، 《دیزل ژنراتور》، 《توربینهای بادی》و ... می‌باشند. (در این مدل، بر اساس موقعیت و نیاز بار استفاده از هر یک از منابع تغذیه مذکور، اولویت بندی و کنترل می‌گردند). صفحه خورشیدی
مقایسه سیستمهای مستقل، متصل و هیبرید با یکدیگر
در سیستمهای مستقل تنها منبع تأمین کننده انرژی سیستم فتوولتائیک است.

در سیستمهای متصل ضمن بهره جویی از مزایای شبکه سراسری برق از سیستمهای P.V نیز جهت کمک به شبکه سراسری و جلوگیری از افت ولتاژ استفاده می‌گردد

در سیستمهای هیبرید منابع تأمین کننده انرژی چندگانه و در صورت قطع هر کدام از منبع دیگر استفاده می‌گردد. در این مدل احتمال قطع برق به حداقل می‌رسد.