سلول خورشیدی چگونه کار میکند ؟

" سلول خورشيدي" به طور کامل همراه با تصاويرسلول هاي خورشيدي سلول خورشيدي وسيله اي است که انرژي خورشيد را مستقيماً بوسيله اثر فوتوولتائيک(قدرت زاي نور) به برق تبديل مي کند. گاهي اوقات عبارت "سلول خورشيدي" اختصاصاً براي وسيله اي بکار مي رود که انرژي خورشيد را ذخيره مي کند مانند پنل هاي خورشيدي و سلول هاي خورشيدي، درحالي که لفظ "سلول فوتوولتائيک" زماني استفاده مي شود که منبع نوري مشخص نيست. مجموعه اي از سلول ها براي ساخت پنل هاي خورشيدي،ماژول هاي خورشيدي،يا آرايه هاي فوتوولتائيک استفاده مي شود. فتوولتائيک زمينه اي از تکنولوژي و تحقيقات وابسته به ابزارهاي توليد برق بوسيله سلول هاي خورشيدي براي استفاده هاي عملي و سودمند است. انرژي که از اين طريق توليد مي شود يکي از نمونه هاي انرژي خورشيدي است. تاريخچه سلول هاي خورشيدي لفظ "فتوولتائيک" از عبارت يوناني " φ?ς (ph?s)" به معني "روشنايي" و کلمه ولتائيک از نام فيزيکدان ايتاليايي به نام ولتا(که واحد نيروي محرکه الکتريکي است) گرفته شده است. عبارت "فتو-ولتائيک" از سال 1894 در زبان انگليسي استفاده مي شود پنل خورشيدي