انواع دیگ های بخار و طبقه بندی آنها

        انواع ديگ هاي بخار و طبقه بندي آنها
    ديگ بخار به مخزن تحت فشار بسته اي اطلاق مي شود که در داخل آن سيالي براي استفاده در خارج از آن گرما مي بيند. اين گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مايع، گاز) يا توسط انرژي هسته اي يا برق توليد مي شود.

    ديگ بخار پرفشار به ديگي اطلاق مي شود که بخار آب را در فشاري بالاتر از ??psig توليد نمايد. در پايين تر از فشار مذکور ديگ در گروه ديگ بخار کم فشار قرار مي گيرد. ديگ هاي کوچک پرفشار در گروه ديگ هاي کوچک قرار مي گيرند.

    مطابق بخش يک آيين نامه ديگ و مخازن تحت فشار مربوط به انجمن آمريکايي مهندسين مکانيک يا به طور اختصار ASME ديگ پرفشار کوچک به ديگ پرفشاري اطلاق مي شود که از محدوده هاي زير تجاوز ننمايد:
    قظر داخلي پوسته ??in , حجم کلي بدون روکش و عايقکاري ?Ft3 , و فشار ???psig .

    چنانچه ديگ از هريک از محدوه هاي مذکور تجاوز نمايد، به آن ديگ نيرو مي گويند. مقرارت مربوط به جوشکاري در اينگونه ديگ هاي کوچک به سختي ديگ هاي بزرگ نيست.
    ديگ نيرو يک ديگ بخار آب يا بخار مي باشد که در بالاتر از فشار ??psig کارکرده و ابعادش از ابعاد ديگ کوچک تجاوز نمايد. اين تعريف شامل ديگ هاي آب گرم گرمايشي يا آب گرم مصرفي که در فشار بالاتر از ???psig و دماي ????F کار کند، اطلاق مي شود.

    ديگ آب گرم گرمايشي عبارتست از ديگي که در آن هيچگونه بخار آبي توليد نمي شود، ليکن آبگرم آن به منظور گرمايش در يک مدار به گردش درآمده و مجددا به ديگ باز مي گردد. فشار آب در اينگونه ديگ ها را در نقطه خروجي آن نبايد از ???psig و دماي آن از ????F تجاوز نمايد. اينگونه ديگ ها را ديگ گرمايشي کم فشار مي نامند، که مطابق بخش ? آيين نامه ديگ هاي گرمايشي از آيين نامه ASME ساخته مي شوند. چنانچه فشار يا دما، از اين حدود ***** نمايد، ديگ بايد به مانند ديگ هاي پرفشار و طبق آيين نامه ASME طرح شود.
    ديگ آبگرم مصرفي به ديگي گفته مي شود که بطور کامل پر از آب بوده، و براي استفاده خارجي، آبگرم توليد مي نمايد. (آبگرم ديگر به ديگ باز نمي گردد) فشار آن از ???psig و دماي آن از ????F تجاوز نمي کند. اين نوع ديگ ها را نيز در زمره ديگ کم فشار قرار مي دهند و آنها را مطابق بخش چهار (ديگ هاي گرمايشي) آيين نامه ASME مي سازند. چنانچه فشار يا دما از اين حد تجاوز نمايد اين ديگ ها بايد مطابق ديگ هاي پرفشار طراحي شوند.

    ديگ استفاده کننده ضايعات حرارتي از ضايعات حرارتي که محصول فرعي پاره اي از فرآيند هاي صنعتي است، از قبيل گازهاي داغ ناشي از کوره بلند کارخانه ذوب آهن يا محصولات ناشي از احتراق خروجي از يک توربين گازي، يا محصولات فرعي يک فرآيند صنعتي، استفاده مي کند. ضايعات حرارتي از روي سطوح تبادل کننده گرما عبور نموده و آبگرم يا بخار آب توليد مي شود.

    براي ساخت اين نوع ديگ ها، همان مقررات ساخت آيين نامه ASME استفاده شده براي ديگ هاي آتش شده بکار بده مي شوند. قطعات کمکي و ايمني مربوط به اين ديگ ها بطور معمول مطابق آيين قطعات در ديگ هاي ديگر مي باشند.
    ديگ يکپارچه به ديگي اطلاق مي شود که بطور کامل در کارخانه ساخته و سوار شده باشد. اين ديگ داراي انواع لوله آبي و لوله دودي يا چدني بوده و دستگاه هاي احتراق، تجهيزات کنترل و ايمني را نيز به همراه خود دارد. ديگي که در کارخانه ساخته شده و سوار مي شود نسبت به ديگ مشابه اي که داراي همان ظرفيت بخاردهي بوده و در خارج از کارخانه و در محل بهره برداري، نصب و سوار مي شود، ارزانتر است. گرچه ديگ ساخته و سوار شده در کارخانه به طور معمول حاضر و آماده تحويل نمي باشد، ولي نسبت به ديگي که در محل بهره برداري ساخته و سوار مي شود داراي زمان ساخت و تحويل کمتري است. زمان نصب و راه اندازي آن نيز نسبتا کمتر است. در کل مي توان گفت که کار در کارگاه بطور معمول بهتر و قابل رسيدگي بوده و هزينه کمتري دارد.

    ديگ فوق بحراني به ديگي اطلاق مي شود که در فشاري بالاتر از فشار بحراني يعني ??????psig و دماي اشباع ??????F کار کند. بخار آب و خود آب داراي فشار بحراني ??????psig مي باشند. در اين فشار، بخار آب، داراي جرم ويژه يکساني هستند و به معناي اين است که بخار، تا حد آب فشرده شده است. هنگامي که اين مخلوط در بالاتر از دماي اشباع ??????F دما ببيند، بخار خشک فوق داغ توليد شده که براي کار در فشارهاي بالا مناسب است. اين بخار خشک به ويژه براي به حرکت درآوردن مولدهاي توربيني مناسب است.
    ديگ فوق بحراني به دو نوع يکسره و باز چرخشي تقسيم مي شوند. هر دو نوع در محدوده فوق بحراني يهني بالاتر از ??????psig و ?????F کار مي کنند. در اين محدوده خواص مايع و بخار اشباع يکسان است. هيچگونه تغييري در فاز مايع-بخار صورت نمي گيرد و از اينرو چيزي بنام سطح آب وجود نداشته و به استوانه بخار (steam drum) احتياجي نيست.
    ديگ ها را همچنين مي توان طبق طبيعت مواد استفاده آنها گروه بندي کرد. گروه بندي رايج عبارت است از: ديگ ساکن، قابل حمل، لکوموتيوي (ساخت اين گونه ديگ ها امروزه متداول نيست) و دريايي که به صورت زير تعريف مي شوند:
    ديگ ساکن به ديگي اطلاق مي شود که بطور هميشگي بر روي زمين نصب شده است.

    ديگ قابل حمل به ديگي اصلاق مي شود که بر روي کاميون، کشتي کوچک رودخانه اي و يا هر نوع وسيله نقليه نصب مي شود.

    ديگ لکوموتيوي ديگي است که بريا کشيدن وسيله نقليه بروي ريل راه آهن طرح مي شود.

    ديگ دريايي به ديگي گفته مي شود که بطو معمول ارتفاع آن کم بوده و براي کشتي هاي مسافربري و باري اقيانوس پيما طرح مي شوند. سرعت بخار دهي اين نوع ديگ ها زياد است.
    نوع ساختمان ديگ ها را نيز مي توان به ترتيبن زير گروه بندي کرد:

    ديگ چدني، واحدهاي گرمايش کم فشاري هستند که قطعات فشاري آن توسط ريختگري از چدن، برنز، يا برنج ساخته مي شوند. اين ديگ ها را بيشتر بر اساس شيوه اي که محفظه هاي ريختگري شده آن برهم سوار مي شود گروه بندي مي کنند. اين محفظه ها توسط پستانک هاي فشاري، سوله هاي خارجي و پستانک پيچي به همديگر محکم مي شوند. سه نمونه از ديگ هاي چدني عبارتند از:

    ?- ديگ هاي پره اي عمودي که پره ها بطور عمودي بروي يکديگر قرار گرفته و توسط پستانک هاي فشاري يا پيچي به يکديگر متصل مي شوند.

    ?- ديگ هاي پره اي افقي که پره ها بطور افقي پهلوي هم قرار مي گيرند. در اين وضعيت طرز قرارگرفتن پره ها نسبت به هم مانند پشت سرهم قرار گرفتن برش هايي از يک قالب نان مکعب مستطيلي است.

    ?- ديگ هاي چدني کوچک که با ريختگري بصورت يکپارچه ساخته مي شوند. اين ديگ ها در گذشته جهت تهيه آب گرم بکار مي رفتند.

    ديگ هاي فولادي مي توانند از نوع پرفشار يا کم فشار باشند و امروزه بطور معمول از ساختمان جوشي برخوردار هستند. اين ديگ ها به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

    ?- ديگ لوله دودي که در آنها محصولات احتراق از داخل لوله ها عبور مي کنند در حاليکه آب پيرامون لوله ها را دربر مي گيرد.

    ?- ديگ لوله آبي که در آنها آبل از داخل لوله ها و محثولات احتراق از اطراف آنها عبور خواهد کرد.

    ديگ هاي لوله دودي بطور معمول تا ظرفيت ?????lb/hr و تا فشار ???psig ساخته مي شوند. در شرايط بالاتر از اين حدود، ديگ هاي لوله آبي مورد استفاده قرار مي گيرند. ديگ هاي لوله دودي به ديگ هاي پوسته اي نيز معروفند. در اينجا، آب و بخار آب درون پوسته محبوس مي باشند.
    اين نوع ديگ حجم بخاري را که ديگ مي تواند توليد نمايد محدود مي کند. در رابطه با فشار پوسته هاي بزرگ، ضخامت بسيار زيادي را احتياج خواهد داشت و اين موضوع ساخت آنها را گران مي نمايد.
    
    ديگ هاي لوله آتشي(Fire Tubes)   

        در اين بويلرها گازهاي احتراق داخل لوله ها در جريان بوده و آب پشت لوله ها ، که در اثر انتقال حرارت آب به بخار تبديل و از سيستم خارج مي شود .
        که قطر لوله ها بين 2/1 تا 4 اينچ مي باشد .
        تيپ هاي مختلف اين نوع بويلرها بسته به جريان گاز داخل لوله دوپاس ، 3 پاس و چهار پاس مي باشد .           
        ديگ هاي لوله آبي (Water Tubes)
            اين بويلرها همانند بويلرهاي Fire tube مي باشند با اين تفاوت که آب داخل لوله ها در جريان بوده و گازهاي داغ در بيرون و در اثر انتقال حرارت آب به بخار تبديل شده و از آنت خارج مي شود .
            قطر لوله هاي آب in 5 تا in 6 مي باشد . وقتي که مقدار بخار توليدي بيش از 10ton/hr با فشار بخار توليدي بالاتر از 20 bar مورد استفاده باشد حتما از اين نوع بويلرها بايد استفاده نمود .
            استفاده اقتصادي از ديگ هاي بخار ( بويلرها ) و راه هاي افزايش راندمان
            در اين قسمت روش هايي را که مي توان توسط آن در سوخت و در نتيجه هزينه بهره برداري ديگ هاي بخار صرفه جويي نمود و راندمان ديگ را افزايش داد ارائه مي گردد . در اين راستا تلفات حرارتي مختلف معرفي شده و ميزان آنها مشخص مي گردد .
            بازده يک ديگ بخار معمولي حدود 75% مي باشد . البته ديگ هاي بخار با طراحي جديد داراي بازده بين 90-80% نيز مي باشند

            معمولا ماکزيمم فشار کار اين نوع بويلرها 25 بار بوده و داراي ظرفيتي بين 5/0 تا 10 تن در ساعت مي باشند   
ديگهاي بخارصنعتي (aic / i.h.i sd type)   

    اين بويلر بعنوان بويلرهاي صنعتي شناخته مي شوند و داراي راندمان بالا و کيفيت بسيار مطلوب و سرعت پاسخ مناسب مي باشند.
    اين نوع بويلرها خود اتکاء (Botton Support)، داراي دو درام جداگانه ازنوع چرخش طبيعي مي باشند و قابليت توليد بخار با ظرفيت حداکثر??? تن در ساعت مي باشند.
    مشعلهاي اين نوع بويلر در ديواره جلو بوده و به لحاظ آرايش سطوح حرارتي به گونه‌اي است که جريان دود بر روي سطوح بطور يکنواخت توزيع گرديده است.
    کيفيت بالاي حاصله از استانداردهاي مطلوب و ساختارها و کارآيي بالاي آنها باعث استقبال مشتريان از اين نوع بويلر مي باشند.

    ظرفيت و شرايط طراحي
    تناژ بخار توليدي : حداکثر ??? تن در ساعت
    حداکثر فشار کاري :kg/cm2g127
    حداکثردماي بخار:C 515
    سيستم تامين هواي احتراق : فن دمنده اجباري(Force Draft Fan)
    سوخت :گازي، مايع (تک ويا دو سوخته )
  
    ديگ بخار يکپارچه (aic / i.h.i sc type)   

        از جمله مزايا و مشخصات ديگهاي صنعتي عبارتست از :
        بالا بودن سرعت پاسخ زماني اين بويلر به تغييرات بار
        بالا بودن قابليت اطمينان
        اين ديگها را مي توان بطور يکپارچه در کارخانه توليد و پس از آن به سايت حمل نمود.
        شايان ذکر است در مواردي که محدوديتهاي حمل بار جاده اي وجودداشته باشد مي توان اين نوع ديگهاي بخاررا در قطعه بنديهاي کوچکتر حمل نموده و عمليات نصب و برپايي را در سايت بانجام رساند. بخار توليدي توسط اين مدل ديگ مي تواند فوق داغ ويا اشباع باشد و به نظر و درخواست مشتري بستگي دارد. اين نوع ديگ بخار خود اتکاء (Botton Support)، داراي دو درام مجزاي آب و بخار و سيستم گردشي طبيعي آب و بخار مي باشد. همچنين با نوجه به آزمايشات و تجربيات فراواني که در طراحي و ساخت اين نوع ديگ وجوددارد امکان طراحي و ساخت پيشرفته آنها فراهم آمده است.

        ظرفيت و شرايط طراحي
        تناژ بخار توليدي : تا ??? تن در ساعت
        حداکثر فشار بخار : kg/cm2g120
        حداکثر دماي بخار : C480
        سيستم تامين هواي احتراق : فن دمنده اجباري (Force Draft Fan)
        سوخت : مايع گازي (تک يا دو سوخته   

        ديگ بخار صنعتي – نيروگاهي(sn )   

            اين بويلر هم مصرف صنعتي و هم نيروگاهي دارد و داراي راندمان بالا و حداقل افت حرارتي مي باشد. با فشار و درجه حرارت بالا کارکرده و در ظرفيت هاي متوسط در صنايع بکارگرفته مي شود و اين نوع بويلر فقط از بالا به سازه فلزي خود متصل است (Top Support) و داراي يک درام بدون ري هيتر بوده و از نوع تشعشي و داراي سيستم چرخش آب طبيعي است.

            ظرفيت و شرايط طراحي
            تناژ بخار توليدي : حداکثر T/H 680
            حداکثر فشار بخار : kg/cm2g150
            حداکثر دماي بخار : C549
            سيستم تامين هواي احتراق : فن دمنده اجباري (Force Draft Fan)
            سوخت :گاز، مايع (تک ويا دو سوخته )

            اين نوع ديگ براي توليد بخار در نيروگاههاي حرارتي کاربرد دارد . اين ديگها با سيستم چرخش طبيعي ، بطور تک درام و داراي چندين مرحله گرمکن بخار(SUPER HEATER) بازگرمکن بخار(REHEATER) و اکونومايزر مي باشند.