انواع کاربرد صفحات خورشیدی

سيستم‌هاي هيبريد.
سيستم‌هاي مستقل، متصل و هيبريد
سيستم‌هاي مستقل: به سيستم‌هايي گفته مي‌شود که انرژي مورد نياز به طور کامل از طريق پنل‌هاي خورشيدي تأمين مي‌گردد و نيازي به شبکه سراسري برق و يا منبع تغذيه ديگري نمي‌باشد.
سيستم‌هاي متصل به شبکه سراسري: به سيستم‌هايي گفته مي‌شود که انرژي الکتريکي حاصل از پنل‌هاي خورشيدي مستقيماً به شبکه سراسري برق تزريق مي‌گردد. در واقع در اين نوع سيستم ضمن تزريق انرژي الکتريکي به شبکه سراسري برق از مزاياي شبکه برق نيز استفاده مي‌گردد.
سيستم‌هاي هيبريد: به سيستم‌هايي گفته مي‌شود که از چند منبع تغذيه براي تأمين انرژي الکتريکي مورد نياز استفاده مي‌گردد و سيستم فتوولتائيک يکي از منابع تغذيه اصلي مي‌باشد. از جمله منابع تأمين کننده انرژي ديگري که در اين مجموعه استفاده مي‌گردند شبکه سراسري برق، ?ديزل ژنراتور?، ?توربينهاي بادي?و ... مي‌باشند. (در اين مدل، بر اساس موقعيت و نياز بار استفاده از هر يک از منابع تغذيه مذکور، اولويت بندي و کنترل مي‌گردند). صفحه خورشيدي
مقايسه سيستمهاي مستقل، متصل و هيبريد با يکديگر
در سيستمهاي مستقل تنها منبع تأمين کننده انرژي سيستم فتوولتائيک است.

در سيستمهاي متصل ضمن بهره جويي از مزاياي شبکه سراسري برق از سيستمهاي P.V نيز جهت کمک به شبکه سراسري و جلوگيري از افت ولتاژ استفاده مي‌گردد

در سيستمهاي هيبريد منابع تأمين کننده انرژي چندگانه و در صورت قطع هر کدام از منبع ديگر استفاده مي‌گردد. در اين مدل احتمال قطع برق به حداقل مي‌رسد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

تولید و ساخت صنعتی