تفاوت ولتاژ نامی و حداکثر ولتاژ در پنلهای خورشیدی

نکاتي که بايد به آن توجه کنيد عبارتند از: 1- تفاوت ولتاژ نامي و ولتاژ مدار باز در پنلهاي خورشيدي. 2- محل تامين ولتاژ براي بارهاي مصرفي باتري است نه پنل. در مورد پنل هاي خورشيدي، درصورتي که پنل به جايي متصل نباشد و با قراردادن آن در معرض تابش اقدام به اندازه گيري ولتاژ نماييد، مقدار ولتاژ نمايش داده شده به عنوان ولتاژ مدار باز يا Open Circuit Voltage و به اختصار VOC خواهد بود که عموماً بالاتر از ولتاژ نامي پنل است. به عنوان مثال حداکثر ولتاژ مدار باز پنل خورشيدي با ولتاژ نامي 12 ولت، ممکن است تا 21 يا 23 ولت نيز باشد که اين عدد به منزله ولتاژ خروجي پنل خورشيدي نيست. معمولاً ولتاژ موثر در فرآيند شارژ با Vpm يا Voltage at Maximum Power يا ولتاژ در حداکثر توان نشان داده مي شود که اين مقدار نيز بيشتر از ولتاژ نامي پنل خواهد بود. توجه داشته باشيد که پنل خورشيدي  مانند منابع جريان يا منابع ولتاژ، قادر به تامين يکنواخت انرژي الکتريکي در طول مدت عملکرد نيست. توان الکتريکي و به تبع آن ولتاژ و جريان حاصل از پنل خورشيدي از مقدار صفر هنگام طلوع تا مقدار توان نامي افزايش يافته و مجدداً به ميزان صفر در هنگام غروب مي رسد. اين فرآيند بصورت منحني ولتاژ و جريان در بروشور يا اطلاعات فني مربوط به هر پنل توسط سازنده اعلام مي شود.به همين دليل الزاماً در تمام طول مدت شارژ، ولتاژ بالاتر از توان نامي از پنل خارج نمي شود و همچنين شارژ کنترلرها (MPPT يا PWM) نيز با توجه به ولتاژ نامي کارکردشان، از دامنه ولتاژ مورد نياز خود در سمت ورودي از پنل خورشيدي استفاده مي کنند. (نه از ولتاژ ثابت) در سيستمهاي مبتني بر ولتاژ 12، 24، 36، 48، 60 ولت يا بالاتر، از باتري استفاده مي شود. در مورد باتري ها نيز ولتاژ مدارباز با ولتاژ تحت بار متفاوت است. به عنوان مثال باتري با ولتاژ نامي 12 ولت بصورت مدارباز 13.7 ولت را نشان خواهد داد. يا ممکن است اندازه گيري ولتاژ مدار باز عددي بالاتر از 12 ولت را براي باتري نشان دهد در صورتي که هنگام قرار گرفتن زير بار ولتاژ به زير 10.5 ولت افت پيدا کند. (که در اين صورت باتري خراب شده است) هرچند ولتاژ حاصل از پنلهاي خورشيدي در طول روز متفاوت است، ولي حاصل و عملکرد توليد اين پنلها توسط شارژ کنترلر به باتري ها منتقل شده و در آنها ذخيره مي شود. در واقع پنل خورشيدي به تنهايي فقط در طول ساعات يا شايد دقايقي خاص از کل شبانه روز قادر به تامين مستقيم ولتاژ و جريان مورد قبول براي مصرف کننده است و باتري يا بانک باتري وظيفه اصلي تامين انرژي الکتريکي در سيستمهاي جدا از شبکه را به عهده دارند که همواره خروجي يکنواخت و قابل استفاده توسط مصرف کننده را ارايه مي دهند.