سیکل ترکیبی چیست؟

براي پاسخ به پرسش مذکور در ابتدا تعريفي از انواع توربين ها و اصول کلي کار آنها ارائه مي دهيم.
توربين ها اصو لا بر اساس عامل ايجاد کننده کار تقسيم بندي مي گردند . اگر عامل فوق گاز باشد آن را بخاري اگر آب باشد آبي و چنانچه باد باشد توربين بادي گو يند. توجه داشته باشيم که منظور از گاز گاز ناشي از احتراق است. لذا نوع سوخت دخيل در آن که بر حسب مورد مي تواند گازوئيل مازول يا گاز باشد در اين تقسيم بندي ها اهميت ندارد. (اگر چه در کشور ما سوخت گاز سوخت غالب اين توربين هاست. )
هر توربين گاز v94.2 متشکل از دو محفظه احتراق است که در طر فين توربين نصب هستند و سوخت گاز يا گازو ئيل پس از ورود به آن همراه با عملکرد سيستم جرقه مشتعل شده و با هوايي که از سمت فيلتر هاي ورودي وارد کمپرسور شده و پس از انبساط از آن خارج مي شود وارد ناحيه محفظه احتراق شده محترق مي گردد و گازي با درجه حرارت 1050 در جه سانتيگراد تو ليد مي نمايد. گاز مذکور وارد توربين گاز شده و سبب گردش توربين و در نتيجه محور ژنراتور ده و توليد برق مي کند. محصول خروجي از توربين گاز دوديست با درجه حرارت حدود 550 درجه سانتيگراد که به عنوان تلفات حرارتي از طريق دودکش وارد جو مي شود و به اين ترتيب توربين گاز در بهترين شرايط با بهره برداري حدود 33 درصد توليد انرژي مي کند. به بيان ديگر 67 درصد ديگر به عنوان تلفات حرارتي محسوب و فاقد کارايي مي باشد. ايده سيکل ترکيبي در واقع بازيافت مجدد از بخش 67 درصد ياد شده است. به اين ترتيب که در بخش خروجي اگزوز هر توربين گاز با نصب دريچه هاي کنترل شونده گاز داغ فوق را به قسمت ديگ بخار هدايت تا آب موجود در آن به بخار سوپر هيت(بخار خيلي داغ و خشک) با درجه حرارت حدود 530 درجه سانتيگراد تبديل و به همراه بخار خروجي از بويلر دوم جهت استفاده در توربين بخار به کار گرفته شود. به اين ترتيب در بخش ديگ بخار چون از مشعل و سوخت جهت گرمايش صرفه جويي مي شود راندمان در کل افزايش يافته و به رقمي معادل 55 در صد مي رسد. (نزديک به 25 درصد از 67 درصد تلفات فوق الذکر بازيافت و بدون نياز به سوخت اضافي تبديل به انرژي الکتريکي مي شود. )
اين بخار پس از انجام کار در توربين بخار افت درجه حرارت پيدا کرده و دماي آن به رقمي حدود 60 درجه سانتيگراد مي رسد و در اينجا به منظور استفاده مجدد از آن بخار فوق توسط سيستم خنک کن ( در نيرو گاه کرمان به کمک فنر هاي پرقدرت) سرد و تبديل به آب شده و جهت استفاده مجدد پس از انجام عمليات تصفيه بين راهي وارد تانک تغذيه مي گردد تا دوباره وارد ديگ بخار گشته و تبديل به بخار سوپر هيت شود. اين چرخه را سيکل ترکيبي گويند که نيرو گاه کرمان يکي از نيرو گاه هاي فوق الذکر در سطح کشور محسوب مي شود. آب مورد نياز اين نيرو گاه از طريق سه حلقه چاه حفر شده در دشت جو پار تامين و به کمک خط لوله به استخر آب خام نيرو گاه به ظرفيت 3000 متر مکعب وارد و ذخيره شده تا پس از انجام عمليات تصفيه مورد استفاده بويلر هاي نيرو گاه قرار گيرد. ظرفيت آبدهي چاه هاي مذکور 80 ليتر در ثانيه است.