دسته‌بندی بویلرها چیست

بويلرها بر حسب تعداد مسيري که گازهاي ناشي از احتراق طي مي‌کند تا وارد دودکش شوند به چند دسته تقسيم مي‌شود.

تک پاس: نسل اول بويلرهاي ذغال سنگ سوز لوکوموتيوهاي بخار از اين نوع بوده‌اند که در آنها گازهاي ناشي از احتراق مسير ديگ را يک بار طي مي‌کند و بعد وارد دودکش مي‌شود. اين نوع از بويلرها ديگر ساخته نمي‌شوند.
دو پاس: (براي توليد آب‌گرم) گازهاي ناشي از احتراق مسير ديگ بخار را دو بار طي مي‌کند و بعد وارد دودکش مي‌شود.
کوره برگشتي: گازهاي ناشي از احتراق مسير کوره را دوبار طي مي‌کند و سپسس به پاس لوله‌ها منتقل شده و به سمت دودکش حرکت مي‌کند. راندمان بويلرهاي کوره برگشتي از بويلرهاي دو پاس بيشتر است.
سه پاس: (براي توليد آب‌گرم و بخار) گازهاي ناشي از احتراق مسير ديگ را سه بار طي مي‌کند و بعد وارد دودکش مي‌شود.
چهار پاس: ديگ‌هاي ? پاس صرفاً براي توليد بخار در تناژ بالا توليد مي‌شود. گازهاي ناشي از احتراق مسير ديگ را چهار بار طي مي‌کند و بعد وارد دودکش مي‌شود