روش های نصب آرایه های خورشیدی

براي نصب آرايه هاي خورشيدي برروي منازل و محل هاي تجاري مي توان به چندين صورت عمل نمود. برخي از ساختمان ها بنا به شرايط محيطي (مانند شمال كشور) و از نظر طراحي ساختمان داراي سقف هاي به صورت شيب دار (شيرواني) هستند. در اينگونه از ساختمان ها آرايه ها مستقيماً برروي سقف و به موازات آن نصب مي شوند.  نكته اي كه بايد در اين حالت مد نظر داشت اين است كه فاصله آرايه خورشيدي تا سقف حداقل 10 سانتي متر باشد. اين فاصله براي گردش هوا و خنك شدن آرايه خورشيدي است. در صورتيكه بام به صورت ساده (سقف صاف) باشد. نكته مهمي كه در اين حالت بايد به آن توجه نمود اين است که ضلع پاييني آرايه خورشيدي كه بر روي ساختمان قرار مي گيرد، مستقيماً روي بام قرار نگيرد. دليل اين امر هم در اين است كه فاصله اي بين آرايه خورشيدي و زمين وجود داشته باشد تا محل عبور آب باشد و آب در پشت پنل خورشیدی  جمع نشود. البته مي توان براي ساختمان هايي كه در حال ساخت هستند از پانل هاي خورشيدي به عنوان نماي ساختمان استفاده كرد. در اين صورت صرفه جويي در هزينه ساخت ساختمان صورت مي گيرد كه توجيه اقتصادي استفاده از نيروگاه خورشيدي براي منازل را موجه مي سازد. در ساختمانهايي با نماي مسطح نيز مي توان با استفاده از پنل هاي فتوولتاييك در بخش هايي از نما، به چشم اندازي خوشايند و كاربردي دست يافت. همچنين مي توان از پنل هاي فتوولتاييك به عنوان سايه بان، نرده بالكن و يا سقف نورگير در ساختمان استفاده نمود. همچنين مي توان آرايه هاي فتوولتاييك را بر روي زمين هم نصب كرد. سيستم هاي فتوولتاييك نصب شده بر زمين، بر زمين پيچ مي شوند و با كمك قاب هايي نگهداري مي شوند. اين گونه سيستم ها را مي توان بر روي تپه ها نصب كرد. براي ثبات بيشتر و همچنين فراهم سازي منظره ديد بهتر، بايد تلاش شود كه تا حد امكان، سيستم نزديك به زمين نصب گردد و اجازه زه کشی کافی نیز فراهم شود و همچنین، گیاهان نباید موجب شوند که آرایه ها در سایه قرار بگیرند.