علت خاموش شدن مشعل دیگ بخار بلافاصله پس ازروشن کردن چیست ؟

-چشم الکتريکي کثيف است
-در مسير نور شعله و چشم الکتريکي مانع قراردادرد
- اتصالات الکتريکي محکم نيست
- اتصالات الکتريکي در مدار چشم الکتريکي بر عکس بسته شده است
- جريان در يافتي چشم الکتريکي کم است
- نسبت سوخت و هوا مناسب نيست و شعله کامل ايجاد نمي شود
- اتصالات روي پايانه پمپ صحيح يا محکم نباشد
- شير تغذيه ورودي آب به ديگ بخار بسته يا اشکال داشته باشد
- دستگاه کنترل کننده سطح آب اشکال داشته باشد
- اتصالات الکتريکي دستگاه کنترل کننده سطح آب صحيح يا محکم نباشد
- شناور گير کرده باشد
- شير زير دستگاه کنترل کننده سطح آب باز نباشد ( در ديگ هاي با ظرفيت بالا )
- کنتاکتور پمپ آب اشکال داشته باشد
- اتصالات صحيح نباشد
- رله اضافه بار مربوطه عمل کرده باشد
- فيوز در مدار قدرت پمپ سوخته باشد