محاسبه انرژی حاصل از تابش خورشید

میزان استحصال انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی توسط پنل خورشیدی ، در هر منطقه از جهان بسته به شدت تابش خورشید در آن منطقه متفاوت است. برای بدست آوردن جواب دقیق سوال خود باید میانگین شدت تابش خورشید در محل مورد نظر را بر حسب "کیلووات ساعت بر متر مربع در روز" اعلام نمایید. در حالت بسیار بهتر و دقیق تر، جدولی شامل 13 ردیف و 4 ستون ترسیم نمایید. در 12 خانه ستون اول نام ماههای سال را وارد کنید و در 3 ستون مقابل آنها به ترتیب کمترین، بیشترین و میانگین میزان تابش در آن ماه را یادداشت نمایید. پس از تکمیل جدول در ردیف آخر یا ردیف 13 می توان میانگین مینیمم، میانگین ماکزیمم و متوسط سالانه تابش در منطقه مورد نظر را بدست آورد که این حالت بهترین روش محاسبه میزان انرژی قابل دریافت از خورشید است. همچنین برای دریافت اطلاعات تابش خورشید می توانید به سازمان هواشناسی منطقه خود مراجعه نمایید یا از طریق سایتهای مربوط به اطلاعات آب و هوایی جهان، به آنها دسترسی یابید.
پس از گردآوری و اعلام نتایج فوق، با توجه به طول متغیر روز و مدت زمان تابش در هر ماه از سال، می توان محاسبات مورد نظر جنابعالی را انجام داد. برای رسیدن به نتیجه علمی تر و قابل استناد می توانید از نرم افزارهایی نظیر Polysun یا Homer نیز استفاده نمایید.