محاسبه انرژی حاصل از تابش خورشید

ميزان استحصال انرژي الکتريکي از انرژي خورشيدي توسط پنل خورشيدي ، در هر منطقه از جهان بسته به شدت تابش خورشيد در آن منطقه متفاوت است. براي بدست آوردن جواب دقيق سوال خود بايد ميانگين شدت تابش خورشيد در محل مورد نظر را بر حسب "کيلووات ساعت بر متر مربع در روز" اعلام نماييد. در حالت بسيار بهتر و دقيق تر، جدولي شامل 13 رديف و 4 ستون ترسيم نماييد. در 12 خانه ستون اول نام ماههاي سال را وارد کنيد و در 3 ستون مقابل آنها به ترتيب کمترين، بيشترين و ميانگين ميزان تابش در آن ماه را يادداشت نماييد. پس از تکميل جدول در رديف آخر يا رديف 13 مي توان ميانگين مينيمم، ميانگين ماکزيمم و متوسط سالانه تابش در منطقه مورد نظر را بدست آورد که اين حالت بهترين روش محاسبه ميزان انرژي قابل دريافت از خورشيد است. همچنين براي دريافت اطلاعات تابش خورشيد مي توانيد به سازمان هواشناسي منطقه خود مراجعه نماييد يا از طريق سايتهاي مربوط به اطلاعات آب و هوايي جهان، به آنها دسترسي يابيد.
پس از گردآوري و اعلام نتايج فوق، با توجه به طول متغير روز و مدت زمان تابش در هر ماه از سال، مي توان محاسبات مورد نظر جنابعالي را انجام داد. براي رسيدن به نتيجه علمي تر و قابل استناد مي توانيد از نرم افزارهايي نظير Polysun يا Homer نيز استفاده نماييد.